ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ЩОДО УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО ОНЛАЙН СЕРВІСУ «MISTER REGISTER» ТА ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ

Текст документу, наведений нижче, є Публічною пропозицією (офертою) згідно зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, фізичної особи-підприємця Сердюка Олексія Володимировича, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 224 000 0000 049792 від 05.11.2007 (в подальшому - «Виконавець»), адресованою будь-якій юридичній або фізичній особі, в тому числі фізичній особі-підприємцю, самозайнятій особі (в подальшому – «Замовник»), укласти Публічний договір про надання послуг доступу до сервісу «Mister Register» та додаткових послуг (в подальшому – «Договір»), на наступних умовах, однакових для всіх Замовників:

Тут та в подальшому Виконавець та Замовник іменуються разом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона». 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 

Сервіс - програмний комплекс «Mister Register», що функціонує на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://mister-register.com/. Під даним терміном Сторони розуміють також бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм з аналогічним функціоналом. 

Публічна Оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якому Замовнику, у відповідності зі ст. 633 та ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір щодо надання послуг доступу до Сервісу та Додаткових послуг, на визначених у ній умовах.

Акцепт – повна і безумовна згода Замовника на укладання Договору на умовах, визначених у Публічній Оферті.

Активація бота – дії Замовника із додавання бота Виконавця @misterregisterbot в месенджер Телеграм та підтвердження Замовником факту ознайомлення з умовами даного Договору. 

Замовлення – інструкції та інформація, що надається Замовником Виконавцю шляхом заповнення обов’язкових полів у Сервісі. Замовлення є невід’ємною частиною цього Договору.

Послуги – надання Виконавцем доступу до автоматизованих функцій Сервісу. 

Додаткові послуги – не заборонені чинним законодавством України послуги з питань набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності тощо, що можуть надаватися Виконавцем на підставі Замовлення.

Тариф – ціна за одиницю Послуги та Додаткової Послуги в рамках певного Тарифного Пакету.

Плата за Договором – включає в себе оплату Замовником Послуг та Додаткових послуг Виконавця в рамках певного Тарифного пакету та/або оплату державних зборів та державного мита. 

Обсяг послуг – перелік Послуг та/або Додаткових послуг, доступних Замовнику в рамках певного Тарифного Пакету впродовж Періоду без додаткової оплати. 

Період – 30 календарних днів з моменту початку користування будь-яким Тарифним пакетом. 

Тарифний Пакет – сукупність пов’язаних між собою параметрів Обсягу Послуг та/або Додаткових послуг, які надаються Виконавцем впродовж Періоду, Тарифу або кількості Послуг і Додаткових послуг та розміру плати, що має здійснити Замовник для отримання доступу до користування Сервісом. Відомості про Тарифні пакети доступні за посиланням: https://mister-register.com#pricing

Особовий Рахунок (Баланс) Замовника – форма обліку відомостей за кожним Замовником, що здійснюється Виконавцем автоматично та відображає надходження платежів від Замовника та їх витрачання в рамках діючого Тарифного Пакету. 

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Заклад Експертизи – уповноважений Установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом даного Договору є надання Замовнику Виконавцем, після здійснення Замовником Акцепту на умовах, визначених у розділі 3 цього Договору, Послуг та Додаткових послуг через Сервіс на визначених у Договорі умовах. 

2.2. Обсяг Послуг, вартість (Тариф) за одиницю Послуги та/або Додаткової послуги та розмір плати, що має здійснити Замовник для отримання послуг визначені умовами Тарифних пакетів за посиланням: https://mister-register.com#pricing.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Підтвердженням повної і безумовної згоди Замовника на укладання Договору є вчинення Замовником наступних дій з реєстрації на Сервісі одним із зазначених нижче способів:

(1) на веб-сайті Виконавця за адресою https://mister-register.com/ за допомогою електронного цифрового підпису (надалі – «ЕЦП») або через логін та пароль; або 

(2) через Ідентифікатор в месенджері Телеграм (Telegram ID) у боті Виконавця @misterregisterbot в месенджері Телеграм шляхом Активації бота. 

При цьому датою Акцепту Публічної оферти Замовником та датою отримання Акцепту Виконавцем є дата реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця за адресою https://mister-register.com/ або дата Акцепту бота Замовником. Будь-яке підписання Договору Сторонами не вимагається. 

4. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

4.1. Виконавець заявляє та гарантує наступне: 

4.1.1. що йому належать всі та будь-які права інтелектуальної власності на Сервіс, і йому нічого не відомо про права інтелектуальної власності третіх осіб, які можуть бути порушені при укладенні цього Договору;

4.1.2. ним здійснені всі необхідні та достатні дії, спрямовані на набуття права власності на торговельну марку «Mister Register»;

4.1.3. що він є суб’єктом господарювання, що має право на здійснення діяльності з надання Послуг та Додаткових послуг, що є предметом даного Договору та що він, його наймані працівники та субвиконавці мають належну кваліфікацію для надання Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором;

4.1.4. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору; 

4.2. Замовник заявляє та гарантує наступне: 

4.2.1. що він є дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені або як фізична особа-підприємець, або на законних підставах від імені фізичної чи юридичної особи, в тому числі від імені фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи;

4.2.2. що він не входить до переліку осіб стосовно яких існують чи застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи; 

4.2.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору; 

4.2.4. що зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг та/або Додаткових послуг, йому повністю зрозумілі та що Акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;

4.2.5. що всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником під час реєстрації в Сервісі є точними і достовірними; 

4.2.6. що він буде оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг та/або Додаткових послуг;

4.2.7. що він повністю ознайомлений з підставами для відмови в реєстрації торговельних марок (знаків для товарів і послуг); 

4.2.8. що він повністю обізнаний з тим, що надання правової охорони (реєстрація) знаків для товарів і послуг (торговельних марок) в Україні здійснюється за результатами експертизи відповідно до положень законодавства України, строки якої не встановлені, та що він розуміє всі ризики винесення попередньої відмови в їх реєстрації; 

4.2.9. що він повністю обізнаний з тим, що передбачені чинним законодавством зміни до бібліографічних відомостей за поданими заявками на реєстрацію знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі електронними, можуть бути здійснені у порядку, передбаченими чинним законодавством Україні;

4.2.10. що він повністю ознайомлений з особливостями здійснення прав інтелектуальної власності малолітніх та неповнолітніх осіб;

4.2.11. що він повністю ознайомлений з розмірами державних зборів за дії з торговельними марками (знаками для товарів і послуг) та державного мита за видачу свідоцтва та строками їх сплати підтвердженням чого є проставлення відмітки;

4.2.12. що він, проставляючи відмітку в полі «Ознайомлений» в Інформованій згоді на обробку персональних даних та інформації, повністю ознайомлений та надає згоду Виконавцю на збір, зберігання, обробку та передання своїх персональних даних та інформації або персональних даних та інформації фізичних осіб від імені яких він діє на законних підставах; 

4.2.13. що він, здійснюючи Акцепт цього Договору, погоджується на використання електронного цифрового підпису в електронному документообігу в межах виконання цієї Публічної Оферти в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством. 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 

5.1. Реєстрація Замовника здійснюється ним самостійно одним із способів, зазначених у п. 3.1. цього Договору.

5.2. Виконавець може відмовити Замовнику у реєстрації у разі зазначення ним адреси електронної пошти або телефону, що вже використовується іншим зареєстрованим замовником. 

5.3. Після Акцепту Замовник отримує доступ до Сервісу за Тарифним пакетом «Вільний». Перехід Замовника на отримання Послуг та/або Додаткових послуг за іншими Тарифними пакетами здійснюється за ініціативою Замовника у будь-який момент шляхом обрання ним Тарифного пакету з тих, що пропонуються Виконавцем на відповідний момент.

5.4. Замовник має право змінити свій діючий Тарифний пакет на інший з тих, що пропонуються Виконавцем на момент прийняття Замовником рішення. 

У разі, якщо вартість новообраного Тарифного пакету менша, ніж діючого, зміна набуває чинності після закінчення Періоду за діючим Тарифним пакетом. 

У разі, якщо вартість новообраного Тарифного пакету більша, ніж діючого, Виконавець здійснює перерахунок вартість новообраного Тарифного пакету з урахуванням невикористаних днів Періоду. Зміна набуває чинності одразу після здійснення оплати Замовником новообраного Тарифного пакету за перерахованою вартістю. 

5.5. У разі здійснення Замовником реєстрації на Веб сайті Виконавця, отримання ним Послуг та/або Додаткових послуг може здійснюватися і через бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм, та навпаки. При цьому Обсяг послуг, що отримується Замовником в рамках цього Договору через веб-сайт та бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм сумується. 

5.6. У випадку, якщо плата за будь-яким Тарифним планом не була здійснена після закінчення Періоду, доступ Замовника до Сервісу здійснюється автоматично за Тарифним пакетом «Вільний». 

5.7. Виконавець має право змінювати вартість або обсяг Послуг та/або Додаткових послуг за кожним Тарифним пакетом, а також додавати нові Тарифні пакети за умови інформування Замовника про такі зміни шляхом розміщення відповідних оголошень на веб-сайті Виконавця https://mister-register.com/, в боті @misterregisterbot в месенджері Телеграм або надсилання відповідних повідомлень на адресу електронної пошти, зазначену Замовником під час реєстрації, не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набрання чинності такими змінами. При цьому Замовник має право на отримання Послуг та/або Додаткових послуг за вартістю, що діяла на момент здійснення ним їх оплати до моменту закінчення Періоду.

5.8. Обов’язок сплатити державні збори та мито відповідно до положень чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності покладається на Замовника незалежно від обраного ним Тарифного пакету. 

5.9. Оплата державних зборів та мита здійснюється Замовником шляхом їх прямого банківського переказу на поточний рахунок Закладу експертизи або на рахунки Казначейства у порядку, передбаченому чинним законодавством України або через сервіс онлайн-платежів.

5.10. Датою початку надання Послуг та/або Додаткових послуг Виконавцем є дата одержання Акцепту від Замовника. 

5.11. Надання Виконавцем Послуг здійснюється в режимі «24/7». При цьому Виконавець залишає за собою право на проведення профілактичних та регламентних робіт. 

5.12. Використання функціоналу Сервісу здійснюється з урахуванням регламенту роботи системи подання електронних заявок та сервісу обміну електронними документами Закладу експертизи. Заявки на реєстрацію знаків для товарів та послуг, які були відправлені через Сервіс в неробочий час, будуть опрацьовуватися експертами Закладу експертизи наступного робочого дня. Якщо реєстрація заявки відбувається у неробочий час (робочий час: понеділок -четвер: з 8.30 по 18.00, п'ятниця: з 8.30 по 17.00), у вихідний або святковий день, датою одержання заявки буде дата наступного робочого дня.

5.13. Надання Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором здійснюється на умовах 100% передоплати шляхом списання коштів з Особового рахунку (Балансу) Замовника, якщо інше не передбачено умовами окремих Тарифних пакетів. 

5.14. Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець здійснює автоматизований облік Обсягу наданих Замовнику Послуг та/або Додаткових послуг, залишку коштів на Особовому рахунку (Балансі) Замовника, проводить автоматизоване нарахування та списання коштів з нього та інформує Замовника про залишок коштів на його Особовому Рахунку (Балансі).

5.15. Виконавець відмовляє у наданні Послуг та/або Додаткових послуг Замовнику у разі недостатності у Замовника залишку (балансу) на Особовому рахунку (Балансі). 

5.16. Виконавець відмовляє у наданні Послуг та/або Додаткових послуг Замовнику у разі вичерпання ним Обсягу послуг до закінчення Періоду. Надання Послуг та/або Додаткових послуг поновлюється з настанням нового Періоду або у разі оплати Замовником будь-якого доступного Тарифного пакету. 

5.17. Поповнення Особового рахунку (Балансу) здійснюється Замовником у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування належних до сплати грошових коштів на поточний рахунок Виконавця шляхом банківського переказу на його поточний рахунок або через сервіс онлайн-платежів. 

5.18. Ведення діловодства за поданими через Сервіс електронними заявками не включає послуги Виконавця зі складання Мотивованої відповіді та оскарження рішення Закладу експертизи в Апеляційній палаті Установи. Надання Виконавцем зазначених послуг не є предметом даного Договору та здійснюється за окремою домовленістю Сторін.

5.19. За запитом Замовника, Виконавець надає Замовнику Акт виконаних робіт (наданих послуг) в електронному вигляді з використанням ЕЦП Виконавця. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

6.1.1. Надавати Замовнику Послуги та/або Додаткові послуги відповідно до сплаченого Обсягу послуг та за умови отримання від Замовника всіх необхідних даних, інформації, відомостей та документів.

6.1.2. Забезпечити належне функціонування Сервісу. 

6.1.3. Надавати Послуги та/або Додаткові послуги якісно та в обсязі, передбаченому обраним Тарифним пакетом Замовника та умов Договору. 

6.1.4. Вести облік Обсягу послуг, наданих Замовнику. Забезпечити правильність списання коштів з Особового рахунку (Балансу) Замовника. 

6.1.5. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією, зокрема можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією в процесі надання Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором. 

6.1.6. Інформувати Замовника про залишок коштів на його Особовому Рахунку (Балансі) та/або про вичерпання Обсягу послуг у Періоді.

6.1.7. Здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи, спрямовані на захист персональних даних, конфіденційної та іншої інформації, що отримана та зберігається Виконавцем в рамках укладання та виконання умов цього Договору, від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість збирання та/або копіювання та/або обробки та/або крадіжки та/або вилучення та/або знищення в тому числі шляхом парсингу. 

6.1.8. Дотримуватись законодавства України в сфері захисту персональних даних та не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману при реєстрації Замовника та/або під час отримання Замовником Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором. 

6.1.9. Надавати Замовнику, за його запитом, Акт виконаних робіт (наданих послуг) в електронному вигляді з використанням ЕЦП Виконавця.

6.1.10. Негайно направляти все одержане від Установи та Закладу експертизи Замовнику на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації, та/або у месенджер Телеграм.

6.1.11. Забезпечити технічну підтримку Замовника через форму зворотного зв’язку (за посиланням: https://mister-register.com/), за телефоном (+38 063 796 0880), через бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм або електронну пошту протягом терміну дії Договору. 

6.1.12. Інші обов’язки, передбачені цим чинним законодавством України та цим Договором. 

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. Запитувати у Замовника інформацію, відомості та дані, у тому числі персональні дані, необхідні для надання Послуг та/або Додаткових послуг, після Акцепту Замовником цього Договору. 

6.2.2. Відмовити в реєстрації Замовнику у випадку неотримання від нього Інформованої згоди на збір, обробку та використання персональних даних та інформації або у випадку неотримання від нього згоди на Акцепт. 

6.2.3. Відмовити в наданні Послуги та/або Додаткової Послуги у разі недостатності у Замовника залишку (балансу) на Особовому рахунку (Балансі) для отримання такої Послуги. 

6.2.4. Припинити доступ Замовника до Сервісу та скасувати його реєстрацію у випадку:

6.2.4.1. виявлення нестандартної поведінки Замовника, спрямованої на збір та/або збирання та/або копіювання та/або обробку та/або крадіжку та/або вилучення та/або знищення будь-яких персональних даних, а також будь-якої іншої інформації, що отримана і зберігається Виконавцем в рамках роботи Сервісу, в тому числі шляхом парсингу;

6.2.4.2. виявлення загроз для роботи Сервісу (кібератак) через здійснення дій з боку Замовника та/або через його обладнання та/або з використанням його реєстраційних даних та мережевих реквізитів та/або ідентифікатора в месенджері Телеграм;

6.2.4.3. пошкодження або намагання пошкодити засобів захисту Сервісу з боку Замовника;

6.2.4.4. перевищення кількості запитів з ІР-адреси за певний проміжок часу;

6.2.4.5. надсилання Замовником запитів, які не передбачені Сервісом, містять образливу інформацію, суперечать загальним етичним та моральним нормам та правилам поведінки, та які можуть призвести до наслідків, передбачених ст. Кримінального кодексу України;

6.2.4.6. вчинення Замовником дій із Сервісом, які можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України.

6.2.5. Самостійно змінювати інтерфейс Сервісу. 

6.2.6. Проводити профілактичні та регламентні роботи планового та позапланового характеру, що можуть призвести до часткового або повного відсутності у Замовника доступу до функціоналу Сервісу з обов’язковим інформуванням про це Замовника на офіційному веб-сайті Виконавця та через бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм. 

6.2.7. Змінювати вартість або обсяг Послуг та/або Додаткових Послуг за кожним Тарифним пакетом, а також додавати нові Тарифні пакети без переукладання даного Договору.

6.2.8. Здійснювати автоматизований облік Обсягу наданих Замовнику Послуг та/або Додаткових послуг, залишку коштів на Особовому рахунку (Балансі) Замовника та проводити автоматизоване зарахування та списання коштів з нього.

6.2.9. Розкривати будь-які відомості в обсязі, що відповідають меті даного Договору, або якщо це необхідно відповідно до законодавства України, чи на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Сервісу, за умови, що такі дії не суперечать відповідним Конституційним правам громадян та чинному законодавству України, у тому числі у сфері захисту персональних даних.

6.2.10. Вносити зміни та доповнення до Публічної оферти. 

6.2.11. Припинити дію Договору у односторонньому порядку, відповідно до положень розділу 10 Договору. 

6.2.12. Інші права, передбачені цим чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. Ознайомитися з положеннями цього Договору, в тому числі умовами надання та вартістю послуг, з підставами для відмови в реєстрації торговельних марок (знаків для товарів і послуг), з особливостями здійснення прав інтелектуальної власності малолітніх та неповнолітніх осіб, з інформацією про розміри державних зборів за дії з об’єктами права інтелектуальної власності та декретом про мито в частині, що стосується предмету цього Договору, зі змістом Інформованої згоди на обробку персональних даних та інформації, що є невід’ємною частиною цього Договору. 

6.3.2. Дотримуватися положень цього Договору, законодавства у сфері інтелектуальної власності, захисту персональних даних тощо. 

6.3.3. Самостійно слідкувати за залишком коштів на своєму Особовому рахунку (Балансі). 

6.3.4. Надавати Виконавцю точні, достовірні та повні дані, інформацію, відомості та документи.

6.3.5. Оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг та/або Додаткових послуг, в тому числі, але не обмежуючись: адреси електронної пошти, контактного телефону.

6.3.6. Вчасно (у зазначені Виконавцем строки) оплачувати державні збори та мито відповідно до положень чинного законодавства України в сфері інтелектуальної власності.

6.3.7. Надати Виконавцю, за його запитом, та у зазначені строки довіреність встановленої форми. 

6.3.8. Не зупиняти роботу бота @misterregisterbot в месенджері Телеграм у випадку, якщо отримання Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором здійснюється через зазначений бот.

6.3.9. Забезпечити збереження реєстраційних даних та таємниці всіх мережевих реквізитів (логіна, пароля), необхідних для роботи в Сервісі. При отриманні підозр про їх несанкціановане використання третіми особами негайно здійснювати їх зміну. 

6.3.10. Не здійснювати жодних дій, спрямованих на на збір та/або збирання та/або копіювання та/або обробку та/або крадіжку та/або вилучення та/або знищення будь-яких персональних даних, а також будь-якої іншої інформації, що отримана і зберігається Виконавцем в рамках роботи Сервісу, в тому числі шляхом парсингу.

6.3.11. Не втручатися в роботу веб-сайту Виконавця та Сервісу, в тому числі не впливати на доступність Сервісу та не здійснювати дії, які спрямовані на заподіяння шкоди веб-сайту Виконавця та Сервісу та його замовникам, в тому числі, але обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання або інший спосіб втручання в роботу функцій безпеки Сервісу. 

6.3.12. Не здійснювати самостійно та не допускати здійснення третіми особами через своє обладнання та/або з використанням своїх реєстраційних даних та/або мережевих реквізитів та/або ідентифікатора в месенджері Телеграм жодних дій (кібератак), які можуть створювати загрози для роботи Сервісу.

6.3.13. Не використовувати Сервіс у протиправних цілях, а також не здійснювати будь-які інші дії на веб-сайті Виконавця та на Сервісі, які можуть порушувати положення цього Договору та чинного законодавства України.

6.3.14. Не вчиняти дій із Сервісом, які можуть призвести до наслідків, передбачених розділом XVI Кримінального кодексу України 

6.3.15. Інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Отримувати Послуги та/або Додаткові послуги своєчасно відповідно до обраного Тарифного пакету. 

6.4.2. Одержувати необхідну точну та достовірну інформацію про діяльність Виконавця.

6.4.3. Використовувати Сервіс згідно його функціоналу. 

6.4.4. Одержувати відповіді та роз’яснення Виконавця щодо підстав відмови у реєстрації в Сервісі, якщо така мала місце.

6.4.5. Замінити свій Тарифний пакет на інший з тих, що пропонуються Виконавцем на відповідний момент на умовах, зазначених у розділі 5 цього Договору. 

6.4.6. Отримати від Виконавця Акти в електронному вигляді із використанням ЕЦП Виконавця, що відповідає вимогам законодавства, а також повертати таки Акти після підписання власним ЕЦП у строки, зазначені Виконавцем при формуванні у порядку, зазначеному у розділі 5 цього Договору. 

6.4.7. Отримувати інформацію про Послуги та/або Додаткові послуги, умови їх надання та вартість.

6.4.8. Отримувати технічну підтримку від Виконавця через форму зворотного зв’язку (за посиланням: https://mister-register.com/), за телефоном (+38 063 796 0880), через бот @misterregisterbot в месенджері Телеграм або електронну пошту протягом терміну дії Договору. 

6.4.9. Припинити дію Договору у односторонньому порядку, відповідно до положень розділу 10 Договору. 

6.4.10. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.

7.2. Виконавець несе перед Замовником майнову відповідальність за ненадання Послуг та/або Додаткових послуг у розмірі їх вартість (ціни), списаної з Особового рахунку (Балансу) Замовника. 

7.3. Виконавець несе перед Замовником відповідальність за недотримання своїх зобов’язань щодо захисту конфіденційної та іншої інформації, що отримана та зберігається Виконавцем в рамках виконання Договору, а також за наслідки недотримання ним законодавства України в сфері захисту персональних даних та розголошення конфіденційної інформації, отриманої при реєстрації Замовника та/або під час отримання Замовником Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором. 

7.4. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за: 

7.4.1. зміст поданих ним через Сервіс електронних заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (торговельних марок), в тому числі за обсяг прав за такими заявками. 

7.4.2. порушення положень цього Договору та чинного законодавства України. 

7.4.3. за недотримання ним законодавства в сфері захисту персональних даних в рамках укладання та виконання цього Договору. 

7.4.4. за точність, достовірність та актуальність даних, відомостей та інформації, переданих Виконавцю в рамках укладання та виконання цього Договору і достовірність гарантій і заяв, наданих у п. 4.2 цього Договору. 

7.4.5. за збереження своїх реєстраційних даних, мережевих реквізитів (логінів, паролів), ідентифікаторів і месенджері Телеграм і за будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які можуть виникнути внаслідок несанкціонованого використання таких даних та реквізитів. 

7.4.6. за будь-які юридичні наслідки, що матимуть місце внаслідок несплати державних зборів і мита у зазначені Виконавцем строки та/або сплати їх у меншому розмірі. 

7.5. Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами у разі виникнення у них претензій та/або позовних вимог, пов’язаних із будь-якими юридично значущими діями Замовника, що включають, але не обмежуються, подання електронних заявок на знаки для товарів і послуг (торговельні марки), продовження строку дії (підтримання чинності) охоронних документів на знаки для товарів і послуг, винаходів (корисних моделей) та промислових зразків. 

7.6. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, що зазнав Замовник внаслідок порушення ним прав інтелектуальної власності третіх осіб в результаті отримання Послуг та/або Додаткових послуг за цим Договором. 

7.7. Бібліографічні відомості щодо зареєстрованих/поданих на реєстрацію і опублікованих торговельних марок (знаків для товарів і послуг) за національною та міжнародною процедурами є офіційними відомостями, отриманими з відкритих джерел. Виконавець не несе відповідальність за повноту та коректність таких бібліографічних відомостей та за наслідки їхнього використання Замовником, оскільки їх повнота та коректність в Сервісі залежить від їх повноти та коректності у відкритих джерелах.

7.8. У результаті надання Послуг Сервіс може містити посилання на офіційних веб-сайти та сервіси Установи та/або Закладу експертизи та Всесвітньої організації з інтелектуальної власності. Відповідальність за використання таких веб-сайтів та сервісів покладається на Замовника. 

7.9. Зведена інформація та дані в Сервісі має винятково інформаційний характер. Замовник використовує таку інформацію і дані для прийняття будь-яких рішень виключно на власний розсуд, і Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання цих даних та інформації.

7.10. Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування окремих сегментів Інтернет, за порушення обміну інформацією, що виникло в результаті зниження якості надання послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуг та/або Додаткових послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел, а також будь-які технічні несправності в роботі месенджера Телеграм. 

7.11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі за упущену вигоду, що виникли внаслідок порушення у роботі Сервісу, в результаті його використання або неможливості використання, а також за будь-які дії чи бездіяльність будь-якої особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з Сервісу, якщо інше не встановлено законом.

7.12. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити умови цього Договору шляхом вчинення дій, зазначених у п. 6.2.4. цього Договору, доступ Замовника до Сервісу буде припинений. Виконавець має право скасувати реєстрацію Замовника в Сервісі.

7.13. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7.14. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної пошти, або розміщення оголошень на веб-сайті Виконавця https://mister-register.com/ та/або боті @misterregisterbot в месенджері Телеграм. 

7.15. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 24 (двадцяти чотирьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, у тому числі упущеної вигоди. 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони намагатимуться вирішити шляхом переговорів всі та будь-які розбіжності та спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням даного Договору. Замовник погоджується, що для цілей вирішення таких розбіжностей та спорів між Сторонами обов’язковим для використання засобом комунікації є листування за електронною адресою: info@misterregister.com.ua.

8.2. У випадку, якщо розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до діючого процесуального законодавства України. 

9. СТРОК ДІЇ

9.1. Строк дії та зміна умов Публічної Оферти

9.1.1. Публічна Оферта набуває чинності з моменту її розміщення (оприлюднення на веб-сайті Виконавця) https://mister-register.com/

9.1.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до Публічної оферти, розмістивши нову її редакцію у відповідному розділі Сервісу на веб-сайті Виконавця https://mister-register.com/. Нова редакція Публічної оферти набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті Виконавця, якщо інше не передбачено безпосередньої в новій редакції Публічної оферти. 

9.1.3. Виконавець повідомляє Замовника про зміни або доповнення до Публічної оферти шляхом надсилання відповідних повідомлень на номери телефону або на адресу електронної пошти, зазначену Замовником під час реєстрації, а також розміщення відповідних оголошень на веб-сайті Виконавця https://mister-register.com/, та/або в боті @misterregisterbot в месенджері Телеграм не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до набрання чинності такими змінами або доповненнями. 

9.2. Строк дії та припинення Договору

9.2.1. Акцепт Публічної Оферти Замовником, здійснений відповідно до положень її розділу 3, зумовлює укладання Договору на умовах Публічної Оферти. 

9.2.2. Договір набуває чинності з моменту отримання Акцепту Виконавцем у порядку та на умовах, зазначених у розділі 3 та діє протягом 365 календарних днів. 

9.2.3. У випадку, якщо жодна зі Сторін у будь-який момент до закінчення строку дії Договору не повідомить іншу про намір припинити його дію, строк дії Договору автоматично продовжується на наступні 365 календарних днів. 

9.2.4. Дострокове припинення (розірвання) Договору можливе: 

9.2.4.1. у будь-який час за згодою Сторін; 

9.2.4.2. з ініціативи Виконавця у разі порушення Замовником положень п. 6.2.4. даного Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації Замовника у Сервісі;

9.2.4.3. з ініціативи Замовника у випадку порушення Виконавцем положень цього Договору шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавця на адресу електронної пошти info@misterregister.com.ua

9.2.4.4. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. 

9.2.5. У випадку закінчення строку дії або дострокового припинення (розірвання) Договору Виконавець одночасно здійснює скасування реєстрації Замовника та знищення всіх персональних даних та іншої інформації, отриманої від Замовника в рамках виконання цього Договору. 

9.2.6. У випадку закінчення строку дії або дострокового припинення (розірвання) Договору всі зміни у бібліографічні відомості за заявками на знаки для товарів і послуг (торговельними марками) подані через Сервіс, та/або у знаки для товарів і послуг (торговельні марки), винаходи (корисні моделі) та промислові зразки, що зареєстровані через Сервіс або строк чинності охоронних документів на які було продовжено/підтримано через Сервіс, в частині адреси для листування, імені та адреси представника вносяться Замовником (або заявником чи власником) за власної ініціативи та за власні кошти. 

9.2.7. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця, крім випадків, передбачених п.п.9.2.4.2. цього Договору, Виконавець повертає Замовнику, за його вимогою, направленою на адресу електронної пошти info@misterregister.com.ua, вартість передплачених, але не наданих Послуг та/або Додаткових послуг. У випадку розірвання Договору з ініціативи Виконавця за підстав, зазначених у п.п..9.2.4.2. цього Договору, вартість передплачених, але не наданих Послуг не повертається Замовнику. 

9.2.8. Після спливу строку позовної давності невикористаний Замовником залишок грошових коштів на Особовому рахунку (Балансі) протягом 1 (одного) року з дати останнього поповнення або списання та за умови відсутності звернення Замовника про повернення грошових коштів в порядку передбаченому п. 9.2.7. Договору, такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і спосіб встановлений законодавством. 

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Сторони беруть на себе зобов’язання по збереженню конфіденційності технічної, комерційної, фінансової та іншої інформації, відомостей та даних, переданих та отриманих в рамках укладання та виконання цього Договору, що означає, що розкрити її вони можуть лише за згодою іншої Сторони та у випадках, передбачених чинним законодавством, в тому числі компетентним органам і суб’єктам, уповноваженим законодавством на отримання такої інформації, включаючи, але не обмежуючись: органи у сфері інтелектуальної власності, правоохоронні органи, суди тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам, працівникам, субвиконавцям за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що надаватиметься. Порушення даної умови може бути підставою для розірвання цього Договору.

10.2. Уся інформація, відомості та дані, передані Сторонами одна одній в період дії цього Договору, вважаються конфіденційними, за виключенням випадків:

(а) прямо передбачених чинним законодавством України;

(б) коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

(в) коли така інформація, відомості та дані на момент їх отримання були загальновідомими або стали загальновідомими не з вини будь-якої Сторони. 

10.3. Сторони будуть вживати всіх необхідних заходів організаційного і технічного характеру для того, щоб попередити повне або часткове розголошення інформації, відомостей та даних або ознайомлення з ними третіх осіб, без отримання попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, від якої була отримана така інформація. 

10.4. Замовник заявляє та гарантує, що він повністю ознайомився зі змістом Інформованої згоди на збір, обробку та використання персональних даних та дає згоду на зазначені дії щодо своїх персональних даних та персональних даних фізичних осіб від імені яких він діє на законних підставах шляхом проставлення відмітки в полі «Ознайомлений» наприкінці тексту цього документу. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони погодили використання електронного документообігу в межах виконання цього Договору, а також використання ЕЦП у такому документообігу.

11.2. Протягом дії Договору в нього, з ініціативи Виконавця, можуть вноситися зміни і доповнення у порядку, передбаченому цим Договором. 

11.3. Визнання будь-якого положення даного Договору судом незаконними, недійсними або неможливими до застосування, ніяким чином не впливає на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору. 

11.4. Виконавець не може поступитися своїми правами та обов’язками за цим Договором будь-якій третій особі за виключенням випадків найму субвиконавців в Україні.

11.5. Замовник зобов’язаний періодично переглядати відомості про вартість та умови надання Послуг та/або Додаткових послуг Виконавцем, а також положення Публічної оферти. Використання Замовником Сервісу після закінчення 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після розміщення нової редакції Публічної оферти означає її Акцепт Замовником.

11.6. Припинення Договору не звільняє Сторони від відповідальності за виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення. 

11.7. Невід’ємну частину цього Договору становлять наступні Додатки:

Додаток № 1 - Інформована згода на збір, обробку та використання персональних даних;

Додаток № 2 - Підстави для відмови в реєстрації знаків для товарів і послуг (торговельних марок);

Додаток № 3 - Особливості здійснення прав інтелектуальної власності малолітніми та неповнолітніми особами.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

Фізична особа-підприємець, Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), реєстраційний № 350

Сердюк Олексій Володимирович 

ІПН 3126810331
Платник єдиного податку за ставкою 5%. Не є платником ПДВ.
Дата взяття на облік: 05.11.2007
Номер взяття на облік: 2 224 000 0000 049792
IBAN: UA033808050000000026003141328
в "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
МФО 380805
Юридична адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, буд. 2, кв. 13
Поштова адреса: а/с 2713, м. Дніпро, 49044